විදු නැණ හවුල ලබා ගෙන ඇති ජයග්‍රහණ

ඉ-ස්වාභිමානී, ජාතික ඉ-මාධ්‍ය තරගාවලිය 2014-ජයග්‍රාහක

2014 ඉ-ස්වාභිමානී ජාතික ඉ-මාධ්‍ය තරගාවලියෙහි ,ඉ – ඉගෙනුම් හා අධ්‍යාපන අංශය යටතේ තරග කො‍ට විදු නැණ හවුල විද්‍යා කෙටි පණිවිඩ සේවාව (OSCEM) ජයග්‍රහණය කළ බව සතුටින් දන්වා සිටිමු.

නිර්මාණශීලී තොරතුරු තාක්ෂණ අන්තර්ගතයන් හා යෙදවුම් ජාතික මට්ටමින් ඇගයීමට ලක් කිරීම සදහා ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය (ICTA) විසින් ඉ-ස්වාභිමානී සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවය වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබයි .මෙම සම්මාන ප්‍රදානයට පාත්‍ර වන නිර්මාණකරුවන්ට ජාත්‍යන්තර වශයෙන් පැවැත්වෙන විශ්ව සමුළු සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවය නියෝජනය කිරීමේ අවස්ථාව ද උදා වේ.

 

OSCEM-101