අද විදු වදන

මුලින්ම හඳුනාගන්නා ලද කැරට් වල සැබෑ පැහැය වූයේ තැඹිලි නොව දම් පාට බව ඔබට විශ්වාස කළ හැකි ද? 17ත් වන ශත වර්ෂයට පෙර තිබූ බොහොමයක් කැරට් දම් පැහැති වූ අතර විකෘත වූ ප්‍රභේද සමහරක් පමණක් කහ හෝ සුදු පාට විය. අද අපි කන තැඹිලි පාට කැරට් යනු ඒ කාලයේ තිබූ කහ, සුදු හා සමහරක් දම් පැහැ කැරට් විශේෂ එකට මුහුම් කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස බිහි වූවකි.