සතියේ පැනයට පිළිතුර

රාත්‍රියේ වුවත් දහවලේ වුවත් තරු දීප්තිය විහිදුවයි. නමුත් දහවල් කාලයේ දී අපේ වායුගෝලයට එන සූර්යයාගේ කිරණ ප්‍රකිරණය වීමෙන් වායුගෝලය හුරුපුරුදු නිල් පාටින් පෙනේ. මෙම දීප්තිමත් නිල් පැහැති වායුගෝලය හමුවේ ඈත පිහිටි අනෙකුත් තාරකා වලින් නිකුත්වන දුර්වල ආලෝකය ඇහැට හඳුනා ගැනීමට අපහසු වේ. නමුත් රාත්‍රියේ දී අහස අඳුරු වන නිසා එම තාරකාවන්ගේ දීප්තිය අපට දැක ගත හැකි වේ.