සාමාජික ඇගයුම් ක්‍රියාපටිපාටිය

ඔබ විදුනැණ හවුලට එකතුවු පසු සෑම සිකුරාදා දිනකම විද්‍යා ගැටලුවක් ඔබ වෙත යොමු කරනු ලැබේ. මෙ‍ම ගැටලු වලට පිළිතුරක් ඔබ සතුව ඇත්නම් එළ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍බෙන සදුදා දිනයේ පෙ.ව. 9ට පෙර ඔබේ පිළිතුර අපවෙත යොමුකළ හැකි ය.

අපහට ලැබෙන පිළිතුර අතුරෙන් තෝරාගන්නා ලද නිවැරදි පිළිතුරු එවන ලද සාමාජිකයන් සතියේ ජයාග්‍රාහකයින් ලෙස නම් කරනු ලැබේ.මෙ‍ම ජයාග්‍රාහකයින්ට ඔවුන්ගේ පිළිතුරු වල නිවරද්‍ය තාවය අනුව තරු 1 ක්, 2ක් හෝ 3ක් පිරිනමනු ලබයි. සලකා බලන සියළුම කරුණු වලින් සමන්විත සමිපූර්ණ පිළිතුරක් සඳහා තරු 3ක් ප්‍රදානය කරයි. අදාල දිනයේදී ‍තෝරා ගන්නා ලද ජයග්‍රාහකයන් ගණන අනුව එක් එක් දිනයේදී තරුවක් සඳහා ලබාදෙන ලකුණු ගණන රඳා පවතී.

ජයග්‍රාහකයින් ගණන 1-4 5-9 10 සහ ඉහළ
එක් තරුවක අගය 5.5 2.5 1

වසර අවසානයේ වැඩිම ලකුණු ගණනක් ලබාගෙන ඇති සාමාජිකයා වසරේ ජයග්‍රාහකයා ලෙස නම් කරනු ලැබේ මෙහිදී ඔහු හෝ ඇයට රන් පදක්කමක් හා සහතික පත්‍රයක් ප්‍රදානය කෙරේ.පිළිතුරු සපයන ලද සාමාජිකයින් දැනට ලබාගෙන ඇති ලකුණු තත්වයන් මෙම පිටුවේ දක්වා ඇත.