පසුගිය සතියේ ජයග්‍රාහකයින්

This week's winners are not rated yet. Please check again after Monday 12.00 p.m.

* අදාළ සතිය සඳහා ලබා ගත් ලකුණු ප්‍රමාණය වරහන් තුළ දක්වා ඇත.

මීළඟ වසරේ ජයග්‍රාහකයා සඳහා සාමාජික ඇගයුම

ස්ථානය සාමාජිකයාගේ නම a නිවැරදි පිළිතුරු සපයා ඇති ප්‍රශ්න සංඛ්‍යාව අද දිනට ලකුණු එකතුව
1HMMISB Herath32177
2Indrajith Attanayake32160.5
3Maneesha Vipulanayakelage32144.5
4Rosheen Fernando24136
5nayanaththara sapugoda30124.5
6V.C.K.J Munasinghe1353.5
7Lahiru Jayawardhana1243.5
8Peshala Karunarathna931.5
9B.M.A.P Ravinath830.5
10S Bandara626
11sachithra wijerathna722.5
12MPD Priyanath621
13A B Wijesundara819.5
14Telasha Somarathne719.5
15A M S Fernando518.5
16Thilina Weerappura717.5
17Chamodi Kasthuriarachchi416.5
18Navin Chandrasiri616
19Sankalpa UM515.5
20DPS Gamachchige415.5
21Nathaliya Fernando615
22LAHIRU FERNANDO315
23Udavi Wijesekara212.5
24Dilum Abeysekara212.5
25Dilshani Dayavansha612
26Nethusha Fernando310.5
27Ashan Matheesha39.5
28Lahiru Dilanka39
29Dilanjan Priyanath68
30U.G Lankathilaka17.5
31Ashan Wickramarachchi17.5
32v Rajapakse17.5
33Tashmika Gimantha47
34Kashyapa Anthony37
35Dhananjaya Jayampathi36
36Priyasha Hettihewa26
37Yasiru Aththanayake36
38Sisira Rajapaksha25
39G.D. Isuru Aravinda15
40Thejan Kurukulasooriya35
41chathurika madhushani15
42Tulana Ariyaratne25
43Malith Madapathage35
44Nethmini Amarasinghe25
45Karunaratne Wijekoon35
46Pramod Amarasinghe24.5
47Pubudinie Imesha24.5
48Nisuga Jayawardana24
49Deshani Paththinige24
50Fathima Fais24
51Pubudunie Gunawardana23
52V.T.S.K. SIRIWARDANA13
53S.M.A.W.S.A Samarakoon mudiyanselage23
54Priyani Gunawardena23
55Ajith Perera12.5
56L A Liyana arachchige12.5
57Sulakshana Jayasekara12.5
58MP Vidana Gamachchige12
59Amali Chathurika12
60Sandaruwan Manawaduge12
61Menaka Herath22
62Ishara Ilangarathna22
63Saliya Wijebandara12
64NIROSHAN COLAMBAGE12
65H.M. Herath Mudiyanselage12
66Vihanga Randeni12
67Thusitha GardiArachchige12
68HRAK Randeniya12
69Lionel Dassanayake12
70Pasan Dharmadasa11
71Sachintha Gunaratne11
72Hasitha Galagamage11
73T S N K Peiris11
74S.T.C.K Samarasinghe11
75Kasun Habakkalawatawalage11
76Donald Wickramatantri11
77p.m.j.p. Gallage11
78Thakshila Marasinghage11
79Isuru Hewage11