පසුගිය සතියේ ජයග්‍රාහකයින්

This week's winners are not rated yet. Please check again after Monday 12.00 p.m.

* අදාළ සතිය සඳහා ලබා ගත් ලකුණු ප්‍රමාණය වරහන් තුළ දක්වා ඇත.

මීළඟ වසරේ ජයග්‍රාහකයා සඳහා සාමාජික ඇගයුම

ස්ථානය සාමාජිකයාගේ නම a නිවැරදි පිළිතුරු සපයා ඇති ප්‍රශ්න සංඛ්‍යාව අද දිනට ලකුණු එකතුව
1Rosheen Fernando627
2Prageeth Rupasinghe627
3nayanaththara sapugoda625
4D.N. Kalupahanage622.5
5V.C.K.J Munasinghe517
6Peshala Karunarathna413
7Maneesha Vipulanayakelage49.5
8Malith Madapathage49.5
9A M S Fernando17.5
10V.T.S.K. SIRIWARDANA24.5
11A B Wijesundara24
12DPS Gamachchige24
13Amali Chathurika24
14Karunaratne Wijekoon13
15S.M.A.W.S.A Samarakoon mudiyanselage12
16Pasan Methsara12
17Anushka Kumaradissanakalage12
18Azra NA12
19Dinithi Perera22
20Charuka Delgoda12
21Nethusha Fernando11
22Dilanjan Priyanath11
23Lahiru Jayawardhana11
24NIROSHAN COLAMBAGE11
25RANDIKA WEERASEKARA11
26Yasiru Aththanayake11
27TIRUNI ERANDI11
28Mahinda Wetteweudahagedara11