පසුගිය සතියේ ජයග්‍රාහකයින්

Azra NA (3), Malith Madapathage (3), Charuka Delgoda (3), Prageeth Rupasinghe (3), Nayanaththara Sapugoda (3), V.C.K.J Munasinghe (3), Rosheen Fernando (3), Peshala Karunarathna (3), Dewmini Sirithunga (3), Rangana Dewapriya (3), A B Wijesundara (3), Lahiru Fernando (2),

මෙම සතියේ ජයග්‍රාහකයින් ගණන : 12
සතියේ පැනය ඇසූ දිනය : 2018-02-16

* අදාළ සතිය සඳහා ලබා ගත් ලකුණු ප්‍රමාණය වරහන් තුළ දක්වා ඇත.

මීළඟ වසරේ ජයග්‍රාහකයා සඳහා සාමාජික ඇගයුම

ස්ථානය සාමාජිකයාගේ නම a නිවැරදි පිළිතුරු සපයා ඇති ප්‍රශ්න සංඛ්‍යාව අද දිනට ලකුණු එකතුව
1Prageeth Rupasinghe1798
2Rosheen Fernando1793
3Nayanaththara Sapugoda1782.5
4Peshala Karunarathna1459
5Lahiru Fernando937
6V.C.K.J Munasinghe1037
7D.N. Kalupahanage829.5
8Malith Madapathage827.5
9V.T.S.K. SIRIWARDANA514.5
10Tulana Ariyaratne212.5
11Tiruni Erandi512
12Anushka Kumaradissanakalage312
13Dewmini Sirithunga210.5
14roshani dias210
15Maneesha Vipulanayakelage49.5
16Rangana Dewapriya38.5
17A M S Fernando17.5
18Pavithra Attanayake17.5
19A B Wijesundara37
20Amali Chathurika36
21Azra NA25
22Charuka Delgoda25
23Janani Ranawaka15
24Senadheera Pathiraja15
25DPS Gamachchige24
26Karunaratne Wijekoon13
27Wimantha Hewakankanamge12.5
28Thakshila Marasinghage12.5
29Wimantha Dilshan12.5
30B.Niroshan Chaminda Peiris12.5
31Dinithi Perera22
32S.M.A.W.S.A Samarakoon mudiyanselage12
33sandun panduwawala12
34Pasan Methsara12
35Pramod Amarasinghe12
36Mahinda Wetteweudahagedara11
37Thusitha Perera11
38Nethusha Fernando11
39Dilanjan Priyanath11
40Lahiru Jayawardhana11
41L A Liyana arachchige11
42NIROSHAN COLAMBAGE11
43RANDIKA WEERASEKARA11
44Yasiru Aththanayake11