පසුගිය සතියේ ජයග්‍රාහකයින්

Nayanaththara Sapugoda (7.5), Prageeth Rupasinghe (7.5), Rosheen Fernando (7.5), Lahiru Fernando (5), Peshala Karunarathna (2.5), Rangana Dewapriya (2.5),

මෙම සතියේ ජයග්‍රාහකයින් ගණන : 6
සතියේ පැනය ඇසූ දිනය : 2017-12-15

* අදාළ සතිය සඳහා ලබා ගත් ලකුණු ප්‍රමාණය වරහන් තුළ දක්වා ඇත.

මීළඟ වසරේ ජයග්‍රාහකයා සඳහා සාමාජික ඇගයුම

ස්ථානය සාමාජිකයාගේ නම a නිවැරදි පිළිතුරු සපයා ඇති ප්‍රශ්න සංඛ්‍යාව අද දිනට ලකුණු එකතුව
1Prageeth Rupasinghe1052.5
2Rosheen Fernando1045
3Nayanaththara Sapugoda1044.5
4D.N. Kalupahanage829.5
5V.C.K.J Munasinghe724
6Peshala Karunarathna723.5
7Malith Madapathage514.5
8Maneesha Vipulanayakelage49.5
9Lahiru Fernando27.5
10A M S Fernando17.5
11Tiruni Erandi47
12Amali Chathurika36
13Rangana Dewapriya25.5
14Senadheera Pathiraja15
15V.T.S.K. SIRIWARDANA24.5
16A B Wijesundara24
17DPS Gamachchige24
18Karunaratne Wijekoon13
19Wimantha Hewakankanamge12.5
20Charuka Delgoda12
21Dinithi Perera22
22S.M.A.W.S.A Samarakoon mudiyanselage12
23sandun panduwawala12
24Pasan Methsara12
25Anushka Kumaradissanakalage12
26Pramod Amarasinghe12
27Azra NA12
28Mahinda Wetteweudahagedara11
29Thusitha Perera11
30Lahiru Jayawardhana11
31Nethusha Fernando11
32Dilanjan Priyanath11
33L A Liyana arachchige11
34RANDIKA WEERASEKARA11
35NIROSHAN COLAMBAGE11
36Yasiru Aththanayake11