විදු නැණ හවුල පිළිබඳව අන්තර්ජාලයේ සහ පුවත්පත්වල පළ වූ ලිපි