විදු නැණ හවුල කණ්ඩායම

වර්තමාන සමාජිකයින්


ආචාර්ය කුමාරි තිලකරත්න

අංශ ප්‍රධානී
විද්‍යා අධ්‍යාපන හා ව්‍යාප්ති අංශය


විරාජ් ඒකනායක

වෙබ් අඩවි නිර්මාණ හා ප්‍රවර්ධක


ප්‍රදීප් පියතිලක මයා

සන්නිවේදන හා මාධ්‍ය නිළධාරී
ජාතික මූලික අධ්‍යයන ආයතනය

පැරණි සමාජිකයින්
සචිනි හෙට්ටිආරච්චි

කණිෂ්ඨ පර්යේෂණ සහකාරිනී


විනුරි ආටිගල

කණිෂ්ඨ පර්යේෂණ සහකාරිනී


රුවනාරී සේනාපති

කණිෂ්ඨ පර්යේෂණ සහකාරිනී


සරීතා කරුණාතිලක

කණිෂ්ඨ පර්යේෂණ සහකාරිනී


දිනේෂි තලකිරියාව

කණිෂ්ඨ පර්යේෂණ සහකාරිනී


නවීන්ද්‍රා කීර්තිසිංහ

කණිෂ්ඨ පර්යේෂණ සහකාරිනී


චතුරංග අරඹේවෙල

වෙබ් නිර්මාණ සහ ප්‍රවර්ධක ශිල්පී


යුමාල් කුරුප්පු

කණිෂ්ඨ පර්යේෂණ සහකාර


මධුසංඛ බාලසූරිය

කණිෂ්ඨ පර්යේෂණ සහකාර


චතුර නානයක්කාර

කණිෂ්ඨ පර්යේෂණ සහකාර