විදු නැණ හවුලෙහි සම්පත්දායකයෝ


ජනිත් වීරසිංහ මයා

තාරකා විද්‍යා අධ්‍යයන හා ගවේෂණ පදනම (FASE) ,
පර්යේෂණ සහකාර
ජාතික මූලික අධ්‍යයන ආයතනය


ආචාර්ය ජයන්ත වත්තේවිදානගේ

ජේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය
ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්ව විද්‍යාලය


වෛද්‍ය අනුරාධ රාජපක්ෂ

විකලාංග රෙස්ත්‍රාර්
ශික්ෂණ රෝහල - මහනුවර


වෛද්‍ය බි.එම්.පි.එච් හිඳගොල්ල

ලියාපදිංචි වෛද්‍ය නිළධාරි


වෛද්‍ය එස්.බි.ඩබ්ලිව් තලකිරියාව

ලියාපදිංචි වෛද්‍ය නිළධාරි


ඉමේෂ් නුවන් බණ්ඩාර මයා

ජෛව විවිධත්ව සහ අන්තර්ජාතික වැඩසටහන් අධ්‍යකෂ
සාම සාධක පදනම


දමිත තිලකරත්න මයා

ඉංජිනේරු


නලීන් කරුණාසිංහ මයා

සහකාර කොමසාරිස්
ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ කොමිසම


නවෝද කංකානම්ගේ මයා

ව්‍යාපෘති ඉංජිනේරු
ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය


යුමාල් කුරුප්පු මයා

වෛද්‍ය ශීෂ්‍ය
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය


ඉෂාරා මානවසිංහ මෙන‍ෙවිය

තාරකා විද්‍යා අධ්‍යයන හා ගවේෂණ පදනම
(FASE)


මල්කාන්ති ජයසේකර මිය

ඔෟෂධවේදිනී


මහාචාර්ය ආර්.ඩබ්ලිව්.කේ පුංචිහේවා

ජේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය
රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලය


මහාචාර්ය රංජිත් දිසානායක

අංශ ප්‍රධානි
සිවිල් ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව
පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය


මහාචාර්ය පරාක්‍රම කරුණාරත්න

අධ්‍යක්ෂක
ජාතික මූලික අධ්‍යයන ආයතනය


ප්‍රදීප් පියතිලක මයා

සන්නිවේදන හා මාධ්‍ය නිළධාරී
ජාතික මූලික අධ්‍යයන ආයතනය


සසන්කා රණසිංහ මෙනෙවිය

පර්යේෂණ සහකාරිනී
ජාතික මූලික අධ්‍යයන ආයතනය


ආචාර්ය අතුල විජේසිංහ

පර්යේෂණ අධි සාමාජික
ජාතික මූලික අධ්‍යයන ආයතනය


ආචාර්ය ධම්මිකා මගන-ආරච්චි

පර්යේෂණ අධි සාමාජික
ජාතික මූලික අධ්‍යයන ආයතනය


ආචාර්ය ඉඳුනිල් ක්ල‍ේටන්

පර්යේෂණ සහකාරිනී (පශ්චාත් ආචාර්ය)
ජාතික මූලික අධ්‍යයන ආයතනය


ආචාර්ය මෙත්තිකා විතානගේ

පර්යේෂණ අධි සාමාජික
ජාතික මූලික අධ්‍යයන ආයතනය


ආචාර්ය රුවිනි ලියනගේ

පර්යේෂණ අධි සාමාජික
ජාතික මූලික අධ්‍යයන ආයතනය


ඊ.එම්.එච්.ජි.එස් ඒකනායක මයා

පර්යේෂණ සහකාර
ජාතික මූලික අධ්‍යයන ආයතනය


බුද්ධිකා පෙරේරා මිය

පර්යේෂණ සහකාරිනී
ජාතික මූලික අධ්‍යයන ආයතනය


මහාචාර්ය ආසිරි නානයක්කාර

පර්යේෂණ මහාචාර්ය
ජාතික මූලික අධ්‍යයන ආයතනය


මහාචාර්ය ආනන්ද කුලසූරිය

පර්යේෂණ මහාචාර්ය
ජාතික මූලික අධ්‍යයන ආයතනය


මහාචාර්ය ගාමිණි සෙනෙවිරත්න

පර්යේෂණ මහාචාර්ය
ජාතික මූලික අධ්‍යයන ආයතනය


මහාචාර්ය ජයසුන්දර බණ්ඩාර

පර්යේෂණ මහාචාර්ය
ජාතික මූලික අධ්‍යයන ආයතනය


මහාචාර්ය ලක්ෂ්මන් දිසානායක

පර්යේෂණ මහාචාර්ය
ජාතික මූලික අධ්‍යයන ආයතනය