අද විදු වදන

2012 මාර්තු 28 වන බදාදා දින යවන ලද විද්‍යා පණිවුඩය

අධික ලෙස ශාරීරික ක්‍රියා සිදුකිරීමෙන් අනතුරුව පුද්ගලයෙකුගේ බරෙහි සිදුවන වෙනසට හේතුව සිරුරෙන් මේදය ඉවත්වී තිබීම නොව ජලය ඉවත්ව තිබීමයි .

«

»