අද විදු වදන

2012 මාර්තු 22 වන බ්‍රහස්පතින්දා දින යවන ලද විද්‍යා පණිවුඩය

මෑතකදී ඉතාමත් වැදගත් සොයා ගැනීමක් කිරීමට බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික විද්වතුන් පිරිසක් සමත් වුනා. ඔවුන් මිය ගිය පුද්ගලයන්ගේ විභාජනය විය හැකි සෛල ( ශාකයකම නම් අග්‍රස්ථ අංකුරය වගේ ) එන්නත් කිරීම මගින් නැවත අක්මාවන් දේහය තුලම නිපදවීමට සමත් වුනා , තවමත් පර්යේෂණ මට්ටමේ පවතින මෙම ක්‍රමවේදය මගින් ව්‍යාකුල මෙන්ම මිල අධික අක්මා බද්ද කිරීම් වලින් වැලකි රෝගයන්ට සුවය ලබා ගැනීමට නුදුරු අනාගතයේදීම හැකියාව ලැබේ.

«

»