විදු නැණ හවුල වසරේ ජයග්‍රාහකයෝ

Winner

2015/2016 වර්ෂවල ජයග්‍රාහකයා

2015/2016 වර්ෂ සදහා ජයග්‍රාහකයා වූ සංජු දර්ශන පෙරේරා විද්‍යා,තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ගරු ආර්. විජයලඩ්චුමි මහත්මිය අතින් වසරේ ජයග්‍රාහකයාට අදාල පදක්කම සහ සහතික පත්‍රය ලබා ගත් අවස්ථාව.

Winner

2014/2015 වර්ෂවල ජයග්‍රාහකයා

2014/2015 වර්ෂ සදහා ජයග්‍රාහකයා වූ විශ්වජිත් රාජපක්ෂ විද්‍යා,තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍ය ගරු සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මැතිතුමා‍ අතින් වසරේ ජයග්‍රාහකයාට අදාල පදක්කම සහ සහතික පත්‍රය ලබා ගත් අවස්ථාව.

Winner

2013/2014 වර්ෂවල ජයග්‍රාහිකාව

2013/2014 වර්ෂ සදහා ජයග්‍රාහකයා වූ තරුෂී රණවක යුනෙස්කෝ සම්මානලාභී මහාචාර්ය අතා-උර්-රහ්මන් මැතිතුමා‍ අතින් වසරේ ජයග්‍රාහකයාට අදාල පදක්කම සහ සහතික පත්‍රය ලබා ගත් අවස්ථාව.

Winner

2012/2013 වර්ෂවල ජයග්‍රාහිකාව

2012/2013 වර්ෂ සදහා ජයග්‍රාහකයා වූ තරුෂී රණවක තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍ය ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මැතිතුමා‍ අතින් වසරේ ජයග්‍රාහකයාට අදාල පදක්කම සහ සහතික පත්‍රය ලබා ගත් අවස්ථාව.